7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Test

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Test

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Test Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. TEBRİKLER. 7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Testini Başarıyla Tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%% Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% Öğretmen Görüşü: %%RATING%% Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1 Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının […]

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim Test

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.

Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.

TEBRİKLER.

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1

Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

A
İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B
Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
C
Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması
D
Fenikeli denizcilerin camı bulması
Soru 2

Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
B
Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
C
Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.
D
Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
Soru 3
  • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
  • İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.

Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?

I- Aynı dönemde yaşamış olmaları

II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları

III- Benzer alanlarda eserler vermeleri

IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 4
Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A
Bilim
B
Ulaşım
C
Hayvancılık
D
Sanat
Soru 5

Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.

Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 6

Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.

Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde

I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler

II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi

III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri

IV. Farklı Uygarlıkların katkıları

unsurlarından hangisi etkilidir?

A
II
B
l
C
III
D
IV
Soru 7

15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir

Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Bilim alanında ilerleme görülmüştür
B
Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
C
Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
D
Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır
Soru 8

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A
Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?
B
Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C
İbni Sina kimdir?
D
Hangi alanda eserler yazmıştır?
Soru 9

El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
B
Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C
Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.
D
Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
Soru 10

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı
B
İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
C
Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
D
Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
Soru 11
M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

A
Astronomi
B
Matematik
C
Tıp
D
Geometri
Soru 12

Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.

Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır
B
Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
C
İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
D
Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
Soru 13

(1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.

(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.

(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.

(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?

A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 14
  1. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin
B
Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
C
Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D
Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
Soru 15

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.

Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A
Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?
B
Hangi alanda eserler yazmıştır?
C
Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
D
İbni Sina kimdir?
Soru 16

Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

A
Sorgulayıcı
B
Araştırmacı
C
Karamsar
D
Meraklı
Soru 17

Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.

Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B
Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
C
Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
D
Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
Soru 18

Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.

Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A
Toplumların yönetim şeklinin
B
Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
C
Kent kültürünün yaygın olmasının
D
Teknolojik gelişmenin
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?
A
Batlamyus
B
Nasreddin Tusi
C
Takıyyüddin
D
Ali Kuşçu
Soru 20

8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B
Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.
C
İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
D
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste

Geri dön

Tamamlananlar işaretlendi.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Son
Geri dön

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?