8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Test

21 Aralık 2022 0 Yazar: admin

8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Test

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?
A
Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
B
1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
C
Teke ve zaviyelerin kapatılması
D
Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
Soru 2
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
A
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
B
Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
C
Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
D
Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
Soru 3
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
A
Siyaset
B
Eğitim
C
Ekonomi
D
Hukuk
Soru 4
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?
A
Yerli malı kullanımını artırmak
B
Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
C
Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
D
İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
Soru 5
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Azınlık okullarının kapatıldığına
B
Kapitülasyon haklarına son verildiğine
C
Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
D
Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
Soru 6
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur – yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B
Milet mekteplerinin açılması
C
Üniversitelerin kurulması
D
Türk Dil Kurumu’nun açılması
Soru 7
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A
Amaca ulaşmak için her yolu deneme
B
Ulusal egemenliği geliştirmek
C
Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
D
Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
Soru 8
Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?
A
Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
B
Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
C
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
D
Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
Soru 9
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;

I. Bağımsızlık

II. Milliyetçilik

III. Devletçilik

Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 10
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A
Medreselerin kapatılması
B
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C
Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
D
Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
Soru 11
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?
A
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
B
Halifeliğin kaldırılmasıyla
C
Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
D
1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
Soru 12

– Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

– Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

– Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

– Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 13
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A
Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
B
Dış borç alımına gidilmesi
C
Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
D
Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
Soru 14

I. Ziraat Bankasının açılması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A
Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
B
Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
Soru 16
İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen Misak-ı İktisadi’de; “Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir.” kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?
A
Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
B
Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
C
Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
D
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
Soru 17
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?
A
Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
B
Şapka giymenin zorunlu olması
C
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?
A
İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
B
Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
C
Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
D
Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
Soru 19
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
B
Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
C
Türk halkının benliğini yitirdiğine
D
Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
Soru 20
Yeni Türk Devleti’nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön