7.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. TEBRİKLER. Testi Başarıyla Tamamladınız. Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%% Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%% Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% Öğretmen Görüşü: %%RATING%% Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1 Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik […]

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
  • İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?

I- Aynı dönemde yaşamış olmaları

II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları

III- Benzer alanlarda eserler vermeleri

IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları

 

A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve IV
D
I ve III
Soru 2
Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A
Toplumların yönetim şeklinin
B
Teknolojik gelişmenin
C
Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D
Kent kültürünün yaygın olmasının
Soru 3
15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
B
Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır
C
Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
D
Bilim alanında ilerleme görülmüştür
Soru 4
  1. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B
Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C
Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin
D
Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
Soru 5
Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
B
Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C
Çok yönlü bir bilim insanıdır.
D
Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
Soru 6
M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

A
Geometri
B
Tıp
C
Astronomi
D
Matematik
Soru 7
Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?

A
Bilim
B
Hayvancılık
C
Ulaşım
D
Sanat
Soru 8
El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
B
Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C
Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.
D
Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
Soru 9
Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 10
8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.
B
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
C
İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
D
İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
Soru 11
Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde

I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler

II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi

III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri

IV. Farklı Uygarlıkların katkıları

unsurlarından hangisi etkilidir?

A
II
B
l
C
IV
D
III
Soru 12
Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

A
Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
B
İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
C
Fenikeli denizcilerin camı bulması
D
Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması
Soru 13

(1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.

(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.

(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.

(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

A
Sorgulayıcı
B
Araştırmacı
C
Karamsar
D
Meraklı
Soru 15
Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
B
Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
C
Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı
D
Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
Soru 16
İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A
Hangi alanda eserler yazmıştır?
B
İbni Sina kimdir?
C
Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?
D
Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
Soru 17
İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A
Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
B
Hangi alanda eserler yazmıştır?
C
İbni Sina kimdir?
D
Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?
Soru 18
Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
B
İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
C
Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
D
İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır
Soru 19
Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.
B
Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
C
Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
D
Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?

A
Takıyyüddin
B
Batlamyus
C
Ali Kuşçu
D
Nasreddin Tusi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dönSosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?