7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Konu Tarama Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Konu Tarama Testi

Soru 1 Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir? A) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması B) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması C) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması D) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması Soru 2 Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve […]

Soru 1
Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
B) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması
C) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
Soru 2
Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
B) Batı’dan borç para alabilmek
C) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek
Soru 3
Osmanlı Devleti ‘nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
Soru 4
Fatih Sultan Mehmet;
Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Tarım
D) Ticaret
Soru 5
-Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren “Yeniçeri müziği” diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa’da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.

-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mehter takımının Avrupaya etkisine
B) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
C) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
D) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi

II. Devşirme sistemini uygulaması

III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi

IV.Fetret Devri’ni yaşaması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız IV
D) II ve IV
Soru 7
Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,

II. Kısa sürede büyüme,

III.Balkanlarda dini birliği sağlama

gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız III
Soru 8
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Ticaret yolları üzerinde bulunması
D) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
Soru 9
Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî

II- iktisadi

III- siyasi

IV- askerî

alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A) I, III ve IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve II
Soru 10
-Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir -Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir. Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir

II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur

III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.

yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve III
Soru 11
Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması
B) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
C) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı’da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
D) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra

II- Kıbrıs

III- Trabzon

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve II
D) I ve III
Soru 13
1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması
B) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
C) Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
D) Matbaanın kurulması
Soru 14
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
B) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
C) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
D) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
Soru 15
Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III.Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
Soru 16
”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.”
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Merkezi otoriteyi güçlü tutması
B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
C) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
D) İslamiyet’i Balkanlara yayması
Soru 17
Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması

II.Medresenin açılması

III.Düzenli ordunun kurulması

Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) II,III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız II
Soru 18
Rodos’un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
B) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
D) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.
Soru 19
Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
B) Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
C) Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi
D) Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
Soru 20
Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
B) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına
C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
D) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM