7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi Konu Testi

Soru 1 Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir? A) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması B) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması C) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması D) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması Soru 2 Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların […]

Soru 1
Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
B) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
C) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması
D) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
Soru 2
Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,

I. Egemenlik alanını geliştirme,

II. Kısa sürede büyüme,

III.Balkanlarda dini birliği sağlama

gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız II
Soru 3
Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına
D) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
Soru 4
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisi Türk tarihi açısından önemli değildir?
A) Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) yıkıldı.
B) Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükselme Dönemi başladı.
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
D) İpek Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti.
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır. Aşağıdakilerden ha hangisi dini nedenlerden birisidir?
A) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması
D) Ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 6
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
A) Marmara
B) Karadeniz
C) Ege Denizi
D) Akdeniz
Soru 7
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A) İstanbul
B) Bursa
C) Edirne
D) İzmit
Soru 8
“Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?
A) Yıldırım Beyazıt
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) Fatih Sultan Mehmet
Soru 9
” Osmanlı Devleti’nin doğu ve güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı’nda (1514) Safevî Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldırmıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. Mercidabık (1516) ve Ridaniye Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.” Yukarıdaki bilgiler hangi Osmanlı padişahının dönemine aittir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmet
C) IV. Murad
D) Yavuz Sultan Selim
Soru 10
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A) Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
B) Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
C) Anadolu beyliklerinin isteği
D) Anadolu’nun geleneğine uygun olması
Soru 11
“Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur.” Bu politikayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?
A) Hoşgörü politikası
B) Siyasi güç politikası
C) Baskı politikası
D) Ekonomi politikası
Soru 12
”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır. Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
B) Merkezi otoriteyi güçlü tutması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
Soru 13
Aşağıdaki olayların hangisinde Osmanlı Devletinde kuruluş dönemi sona erip yükselme dönemi başlamıştır?
A) Ankara Savaşı
B) İstanbul’un Fethi
C) Edirne’nin başkent olması
D) Fetret Devri
Soru 14
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
Soru 15
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A) Askeri ve siyasi güçle
B) Baskıcı yönetimle
C) Baskıyla
D) Hoşgörüyle
Soru 16
Doğunun Fatihi olarak ta anılan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) Yıldırım Beyazıt
Soru 17
Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisi daha çok Dünya tarihi açısından önemlidir?
A) Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
B) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki fetihleri kolaylaştı.
C) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
D) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.
Soru 18
Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,

I. Divanın kurulması

II.Medresenin açılması

III.Düzenli ordunun kurulması

Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) II,III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
Soru 19
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi

II. Devşirme sistemini uygulaması

III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi

IV.Fetret Devri’ni yaşaması

gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) Yalnız I
Soru 20
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?
A) Fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırmıştır.
B) Fethedilen yerlerde ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
C) Fethedilen yerlerden yabancılar uzaklaştırılmıştır.
D) Fethedilen yerlerdeki insanlar serbest bırakılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM